Termeni şi condiţii

Acest acord a fost iniţiat în scopul reglementării raporturilor între utilizatorii serviciului online Guidelang.md şi Administraţia site-ului guidelang.md .

Acordul se răsfrânge şi asupra relaţiilor legate de drepturile şi interesele persoanelor terţe, care nu intervin în calitate de utilizator, dar ale căror drepturi sau interese pot fi afectate în urma acţiunilor întreprinse de utilizatorii serviciului online Guidelang.md.

Prezentul contract este încheiat în baza unui model standard privind definirea condiţiilor de utilizare a serviciului guidelang.md după cum urmează:

Definire termeni

Guidelang.md – serviciu online, accesibil la adresa URL a website-ului Guidelang.md, conţinând toate informaţiile despre Companii.

Profilul companiei – Conţinutul paginilor web ale Companiilor ce se regăsesc în catalogul online Guidelang.md (denumire, descriere, fotografii, program de lucru, adresă, date de contact şi alte atribute suplimentare). Profilul companiei se configurează reieşind din informaţiile obţinute din surse deschise şi nu constituie secret comercial al Companiilor.

Companii – pin termenul „Companii” se înţelege orice persoană juridică sau fizică, datele căreia sunt afişate în blocuri speciale şi care oferă sevicii de studiere a limbii engleze/cursuri/şcoli.

Conţinut – toate informaţiile incluse pe paginile site-ului Guidelang.md care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate, orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, inclusiv articole, publicaţii, informaţii de referinţă, spaţiu publicitar şi diverse obiecte de proprietate intelectuală, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, programe etc.

Utilizator – orice persoană care a acceptat prezentul Acord şi utilizează serviciul Guidelang.md, asumându-şi întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale, inclusiv vizitatorii neînregistraţi.

Servicii – în contextul prezentului Acord, termenul „Servicii” desemnează serviciile, lucrările şi produsele furnizate de către Companii.

Lecţie de probă gratuită sau LPG – o funcţie adiţională din cadrul serviciului

Guidelang.md care permite Utilizatorului de a se înscrie la o lecţie de probă gratuită la

Compania dorită, pe care o poate selecta folosind funcţiile site-ului.

Raiting – raiting-ul Companiilor care este generat de Administraţia site-ului, în corespundere cu condiţiile expuse în acest Acord.

1. Informaţii generale

1.1. Guidelang.md oferă Utilizatorilor oprtunitatea de a folosi serviciul Guidelang.md, cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul Acord. Acordul intră în vigoare din momentul accesării serviciului Guidelang.md sau a oricarei părţi din Conţinutul site-ului. Utilizarea unei anumite funcţii din cadrul site-ului sau completarea formularului de înregistrare de către Utilizator, presupune acceptarea în totalitate şi necondiţionat a termenilor şi condiţiilor site-ului, aşa cum sunt acestea conţinute în prezentul document. ÎN CAZ DE NEACCEPTARE ŞI/SAU DE NERESPECTARE DE CĂTRE ORICE VIZITATOR A PREVEDERILOR ACORDULUI, ACESTA NU VA AVEA PERMISIUNEA DE A ACCESA ŞI/SAU DE A FOLOSI SITE-UL GUIDELANg.md. Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul unilateral şi discreţionar să modifice şi/sau să completeze orice termeni şi condiţii de utilizare, fără notificare prealabilă. În situaţia în care

Utilizatorul nu este de acord, se obligă să suspende sau să sisteze utilizarea serviciului Guidelang.md.

1.2. Acordarea dreptului de utilizare Guidelang.md nu poate fi interpretată ca prestare de către Administraţia site-ului de servicii informaţionale sau de altă natură, favorizarea unor relaţii de prietenie, relaţii de colaborare, relaţii de angajare a personalului sau altor relaţii contractuale prevăzute de legislaţia în vigoare, dacă astfel de servicii nu sunt prevăzute în mod direct în prezentului Acord.

1.3. Guidelang.md reprezintă un serviciu, care oferă informaţii utile despre Companii (descriere, serviciile executate, preţuri, etc.). Guidelang.md nu este un sistem destinat să asigure suport informaţional în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

Toată informaţiile afişate pe site sunt folosite exclusiv cu titlu de recomandare şi pot conţine materiale publicitare, cu sopul de a stimula interesul Utilizatorului faţă de serviciile prestate de Companii.

1.4. Informaţia de pe site nu are caracter oficial şi nu trebuie apreciată ca fiind o ofertă publică sau o altă formă de exprimare a voinţei Administraţiei site-ului sau a unei terţe părţi, referitor la Serviciile prestate în condiţiile expuse pe site.

1.5. Administraţia site-ului nu poartă răspundere pentru actualitatea informaţiei existente sau necorespunderea prețurilor, listei sau calităţii Serviciilor.

1.6. Administraţia site-ului are dreptul de a revizui sau ajusta în orice moment condiţiile prezentului Acord, fără o notificare prealabilă în scris a Utilizatorului.

Utilizatorul se obligă să urmărescă modificările aduse documentului.

1.7. Dacă din anumite motive una sau mai multe prevederi ale prezentului Acord vor fi declarate nule sau lipsite de efecte juridice, acest fapt nu va influenţa valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi.

2. Utilizarea serviciului

2.1. Serviciul Guidelang.md este pus la dispoziţia Utilizatorului pe principiul „aşa cum este”, adică în modul în care este disponibil Utilizatorului.

2.2. Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment parţial sau integral conţinutul (de a şterge, redacta, adăuga, restricţiona sau a întroduce servicii contra plată), fără o înştiinţare prealabilă a Utilizatorilor.

2.3. Anumite funcţii devin accesibile doar după parcurgerea şi completarea procedurilor de înregistrare a unui cont de acces la site de către Utilizator.

2.4. Se interzice de a desfăşura activităţi care ar pune în pericol buna funcţionare a site-ului (atât la nivel de hardware cât și software), precum şi ar cauza daune

Administraţiei site-ului sau unei terțe părţi.

2.5. Administraţia site-ului are dreptul de restricţiona utilizarea serviciului Guidelang.md, fără o înştiinţare prealabilă a Utilizatorilor.

2.6. Administraţia site-ului are dreptul de a impune anumite limite de utilizare a servciului Guidelang.md sau de a interzice accesul anumitor Utilizatori, dacă acţiunile acestora vor fi calificate drept o încercare de a cauza prejudicii de orice fel serviciului, Administraţiei site-ului, altor Utilizatori sau Companiilor.

2.7. Utilizând serviciul Guidelang.md, Utilizatorul este de acord şi acceptă că i se interzice: de a folosi orice calificative necenzurate; de a posta materiale publicitare şi alte informaţii cu scopul de a atrage atenţia către alte pagini sau resurse; de a publica recenzii/recomandări despre Companii, de serviciile cărora nu a beneficiat sau la care este angajat; de a posta comentarii nepotrivite (cum ar fi trolling-ul, pentru postarea anunţurilor); de a utiliza conţinutul fără permisiunea Administraţiei; de a posta Conţinutul Guidelang.md prin folosirea tehnicilor de încadrare („framing” în sensul limbajului HTML) care permit Utilizatorului de a vizualiza Conţinutul prin intermediul unor terţe site-uri; de a prelua Conţinutul Guidelang.md; de a aplica tehnologii care blochează o parte din Conţiutul Guidelang.md sau împiedică buna funcţionare a sistemului în întregime.

2.8. Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a publica,elimina, rectifica comentariile şi/sau recenziile Utilizatorilor. Recenziile Utilizatorilor pot fi redactate sau şterse dacă acestea au scopuri de publicitate sau promovare a altor Servicii sau

Companii, decât cele specificate în Profilul companiei. De asemenea, pot fi şterse sau redactate recenziile care nu au tangenţă cu Companiile (cursuri, program de studii, mod de predare şi alte caracteristici ale şcolii), precum şi recenziile care conțin link-uri și/sau alte referințe la terțe site-uri.

2.9. În cazul în care Utilizatorul depistează informaţii nepoliticoase, obscene, nerelevante sau neveridice, precum şi în caz de identificare a unei eventuale erori în funcţionalitatea site-ului Guidelang.md, este în drept să anunţe Administraţia la adresa info@guidelang.md.

2.10. Indicând numărul de telefon, Utilizatorul automat cade de acord cu faptul că va primi SMS cu caracter publicitar. Dacă Utilizatorul va dori să dezactiveze această opţiune, el poate înainta o solicitare la adresa info@guidelang.md.

3. Procedura de înscriere la o lecţie de probă gratuită

3.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia de funcţia - lecţie de probă gratuită prin intermediul serviciului Guidelang.md.

3.2. Utilizatorul are dreptul de a utiliza funcţia LPG de un numar nelimitat de ori, dar nu mai mult de odată pentru fiecare Companie.

3.3. După completarea de către Utilizator a formularului de cerere pentru LPG disponibil pe site, solicitarea este procesată de managerul Guidelang.md, care va confirma recepţionarea acesteia expediind o notificare prin datele de contact, indicate de către Utilizator la completarea formularului de înregistrare (telefon şi/sau e-mail).

3.4. Utilizatorul are dreptul de a renunţa la LPG în orice moment după înregistrare.

4. Condiţiile de creştere a Raiting-ului

4.1. Utilizatorul are dreptul de a folosi Raiting-ul pentru a alege Compania.

4.2. Raiting-ul este acordat Companiilor de către Administraţie în baza recenziilor utilizatorilor, prezenţa unui album foto al Companiei, participarea activă a Companiei în utilizarea Guidelang.md, publicarea anunţurilor, precum şi activarea de către Companie a funcţiei LPG.

4.3. Raiting-ul Companiilor este unul subiectiv şi Administraţia site-ului nu obţine profit şi nu postează materiale publicitare în Rating.

5. Proprietatea intelectuală 

5.1. Utilizarea Conţinutului Guidelang.md nu presupune transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală asupra serviciului Guidelang.md, precum şi asupra obiectelor dreptului de proprietate intelectuală, a elementelor componente ale conţinutului sau a mijloacelor de individualizare a produselor şi serviciilor.

5.2. Obiectele dreptului de proprietate intelectuală şi mijloacele de individualizare a produselor şi serviciilor, folosite la crearea Profilurilor companiilor, aparţin proprietarilor lor legitimi.

5.3. Utilizarea mijloacelor de individualizare a Companiilor în Guidelang.md, poartă un caracter exclusiv informaţional, având drept scop de a aduce la cunoştinţă

Vizitatorilor site-ului despre existenţa Companiilor şi despre mijloacele de individualizare folosite de către acestea şi nicidecum nu urmăresc obţinerea de profit.

5.4. Administraţia site-ului are dreptul de a verifica autenticitatea datelor furnizate de Utilizator, ce ţin de încălcarea dreptului de autor. Utilizatorul cade de acord cu faptul că toată informaţia postată de către acesta, inclusiv corespondenţa internă realizată prin intermediul serviciului Guidelang.md, poate fi verificată de către Administraţia site-ului.

5.5. În cazul încălcării de către Utilizator a drepturilor şi intereselor unor terţe părţi, Administraţia are dreptul de a înainta Utilizatorului acţiuni de regres şi de a cere despăgubiri pentru prejudiciile aduse în urma unei astfel de încălcări. Asta ar însemna că dacă în urma unor acţiui ale Utilizatorului, Administraţiei site-ului urmează a-i fi aplicate careva sancţiuni, atunci Administraţia site-ului este în drept să solicite Utilizatorul compensarea valorii acestor penalităţi.

6. Politica de confidenţialitate a datelor cu caracter personal

6.1. Administraţia site-ului se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea Utilizatorului şi de a păstra integritatea informaţiilor cu caracter personal transmise de către Utilizator.

6.2. Utilizatorul acordă Administraţiei dreptul de a utiliza datele sale personale (inclusiv numele, prenumele, numărul de telefon, e-mail) pentru a putea fi identificat în caz de încălcare de către acesta a legislaţiei în vigoare sau a prevederilor stipulate în prezentul Acord. Administraţia are dreptul de a prezenta informaţia menţionată în punctul respectiv, organelor de stat sau altor structuri împuternicite.

6.3. Acceptând condiţiile prezentului Acord, Utilizatorul acordă Administraţiei site-ului dreptul nelimitat în timp, de a prelucra datele sale personale, care vor fi primite de la Utilizator sau vor fi obţinute prin schimb cu alte servicii terţe. În afară de aceasta, Utilizatorul acordă Administraţiei site-ului dreptul de a transmite datele sale personale Companiilor, prezentate pe platforma Guidelang.md, în volum suficient pentru a pune în aplicare funcţiile serviciului, însă fără a se limita doar la realizarea funcţiei “Înregistrare pentru o lecţie de probă”.

6.4. Procesarea datelor personale ale Utilizatorului se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare a României privind protecţia datelor cu caracter personal.

6.5. Administraţia site-ului are dreptul de a trimite Utilizatorului notificări referitor la noutăţile şi actualizările operate în Conţinutul Guidelang.md, precum şi de a face publicitate propriei activităţi şi Serviciilor prestate de Companiile prezente pe site.

6.6. Administraţia site-ului are dreptul de a utiliza datele personale ale Utilizatorului pentru a reflecta rezultate de cât mai relevante la căutarea informaţiilor despre Companii sau Servicii.

7. Limitarea raspunderii

7.1. Administraţia site-ului nu îşi asumă răspunderea pentru daunele morale cauzate de informaţiile conţinute pe site.

7.2. Utilizatorii poartă răspundere juridică deplină pentru orice acţiuni întreprinse de către aceştia, inclusiv pentru postarea de informaţii sau obiecte ale dreptului de proprietate intelectuală (în comentarii şi/sau recenzii).

7.3. Utilizatorul poartă răspundere juridică deplină pentru utilizarea contului său de Utilizator, precum şi pentru acordarea accesului la contul său (login-ul şi parola) unor persoane terţe şi se angajează să întreprindă toate măsurile de precauţie pentru protejarea acestor date.

7.4. Administraţia site-ului nu îşi asumă răspunderea pentru careva prejudiciu adus Utilizatorului în urma folosirii serviciului Guidelang.md, în cazul în care acest prejudiciu nu este calificat ca fiind o infracţiune conform legislaţiei în vigoare şi nu este cauzat de Administraţia site-ului în mod deliberat.

7.5. Administraţia site-ului nu poartă răspundere pentru conţinutul site-urilor externe, la care se face trecere prin accesarea link-urilor ce se regăsesc pe paginile web Guidelang.md. În cazul în care Utilizatorul accesează link-urile respective o face pe propriul său risc.

7.6. Administraţia site-ului nu îşi asumă răspunderea pentru starea morală a Utilizatorilor în timpul utilizării serviciului Guidelang.md cât şi pentru calitatea şi costul Serviciilor prestate de Companiile prezente pe site.

7.7. Administraţia site-ului îşi declină orice răspundere în cazul în care utilizarea platformei Guidelang.md sau accesul la una din părţile Conţinutului inclus în site-ul Guidelang.md, contravine legislaţiei ţării de origine a Utilizatorului.

8. Soluţionarea conflictelor şi disputelor

8.1. Toate conflictele şi disputele, care apar în rezultatul utilizării serviciului Guidelang.md urmează a fi soluţionate pe cale paşnică prin negocieri.

8.2. În cazul apariţiei situaţiilor conflictuale între Utilizatori, Administraţia site-ului îşi rezeră dreptul de a aprecia situaţia creată, ghidându-se de prezentul document şi de a întreprinde măsuri prin blocarea sau eliminarea contului Utilizatorului care a încălcat prevederile Acordului dat.

8.3. Administraţia site-ului nu se implică în conflictele şi disputele iscate între Utilizatori şi Companiile, prezente pe site-ul Guidelang.md.

8.4. Administraţia site-ului are dreptul de a apela la Utilizator în calitate de terţă parte, de martor sau de un alt participant la proces, în cazul apariţiei conflictelor sau disputelor.

8.5. Toate relaţiile care apar în urma utilizării Guidelang.md, se interpretează în conformitate cu normele legislaţiei în vigoare, precum şi codului de conduită în afaceri, care reglementează astfel de relaţii, în baza principiilor conştiinciozităţii, rezonabilităţii şi corectitudinii.

8.6. În cazul încălcării de către Utilizator a prevederilor prezentului Acord, acesta este obligat să compenseze Administraţiei site- ului, toate cheltuielile legate de asistenţa juridică acordată în legătură cu încălcarea în cauză, în mărime deplină având ca bază contractele şi conturile de plată pentru avocaţi şi alte persoane ce prestează servicii de acest gen.

8.7. În cazul încălcării prevederilor prezentului Acord, Administraţia site-ului este în drept să pună în aplicare măsurile prevăzute faţă de Utilizator, indiferent de termenul încălcării.